Podział majątku po rozwodzie (nierówne udziały, zwrot nakładów i wydatków)

         Co do zasady po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego zachodzi konieczność dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Jest to naturalna konsekwencja rozpadu pożycia małżeńskiego. Można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku konfliktu między małżonkami im większy majątek tym większe problemy w jego podziale. Podział majątku wspólnego polega na tym, aby konkretne elementy majątkowe zostały własnością […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 23-03-2016
0 komentarze

Podwyższenie i obniżenie alimentów

Podwyższenie i obniżenie alimentów   Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., II CO 9/74 „Powództwo o zmianę przewidziane w art. 138 k.r.o. wchodzi w grę w razie zmiany stosunków. […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 26-10-2015
0 komentarze

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska Dziecko do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obojgu rodzicom. Jednakże w przypadku gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 19-09-2015
0 komentarze

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi wprost od drugiej, czyli dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Alimenty obejmują dostarczania środków przeznaczonych w szczególności na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, kształcenie, a w rozsądnych granicach […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 08-09-2015
0 komentarze

Rozwód

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każdy z małżonków. Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 31-08-2015
0 komentarze