Polityka prywatności

I.                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2.      Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pasieka (dalej: Kancelaria)

ul. Grunwaldzka 1

47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 574 200 50 76

 

3.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.      Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

II.                  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.      Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań zgodnych z prawem podejmowanych przez Kancelarię.

2.      Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

a)      prowadzenie zleconych spraw przed sądami i trybunałami, urzędami, instytucjami itp.

b)     reprezentowanie Klientów w zleconych sprawach

c)      korzystanie z formularza kontaktowego służącego do odpowiedzi na pytanie Klienta

3.      Administrator może przetwarzać dane osobowe podane dobrowolnie przez Klientów, które są niezbędne do prowadzenia zleconych spraw, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4.      Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

 

III.                COOKIES

1.      Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy Twojego komputera, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia strony Kancelarii. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

2.      Strona internetowa www.radcaprawny-pasieka.opole.pl wykorzystuje cookie zewnętrzne do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics. Gromadzone informacje są wykorzystywane przez Kancelarię jedynie dla potrzeb statystycznych, analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania.

3.      Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

a)      Internet Explorer: w menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie. https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

b)     Mozilla Firefox: z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka. http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c)      Google Chrome: nalezy kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań. http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d)     Opera: z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka. http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

e)      Safari: w menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie. http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/

 

IV.               LOGI SERWERA

1.      Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2.      Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3.      Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.      Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.      Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

V.                 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.      Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

VI.               PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2.      Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

VII.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Strona internetowa http://www.radcaprawny-pasieka.opole.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje,  aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.

2.      Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.