Rozwód

Kategoria: Sprawy rodzinne

Rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każdy z małżonków. Postępowanie rozwodowe prowadzone jest przez sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.


TRWAŁY I ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA

Rozwód jest możliwy jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego obejmuje ustanie wszystkich więzi jakie łączą małżonków tj. duchowe, fizyczne i gospodarcze. Drugą przesłanką rozwodu jest trwałość rozkładu pożycia. Jednakże przepisy nie wskazują, jaki czas powinien upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia związku małżeńskiego, aby można było uznać go za trwały. Wymaga to każdorazowo zbadania stanu faktycznego sprawy i oceny, czy jest możliwe aby małżonkowie odbudowali więzi rodzinne.


WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Wiele wątpliwości i kontrowersji budzi pojęcie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r. syg. akt IV CK 406/02 za zawinione, na gruncie przepisów rozwodowych, uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (art. 23 k.r.o., art. 24 k.r.o., art. 27 k.r.o.) lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia (…). Należy mieć jednak na uwadze, że ocena zawinienia w rozkładzie pożycia zależy od konkretnego stanu faktycznego sprawy i nie jest możliwe określenie uniwersalnych przesłanek winy.


INNE ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE O ROZWÓD

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Łukasz Pasieka
31-08-2015
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *