Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.748 z póź. zm.) zwana dalej ustawą, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące przesłanki: – jest niezdolny do pracy, – ma wymagany […]

Autor: Łukasz Pasieka
Dodane: 01-11-2015
0 komentarze