Rękojmia

Kategoria: Zobowiązania

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to obok gwarancji jedna z dwóch możliwości reklamowania niezgodnej z umową rzeczy.

Wada fizyczna

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową:

 1. jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. jeżeli, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. jeżeli, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Wada prawna

Z wadą prawną mamy do czynienia m.in. gdy sprzedana rzecz:

 1. jest własnością osoby trzeciej;
 2. jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 3. jest ograniczona w korzystaniu lub rozporządzaniu w wyniku orzeczenia właściwego organu.

Uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący w ramach rękojmi może:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, lub
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady).
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • Odstąpić od umowy można jedynie wtedy, gdy wady rzeczy są istotne.Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
 • Żądania czy oświadczenia kupującego najlepiej złożyć na piśmie, aby w przypadku sporu kupujący mógł udowodnić fakt złożenia oświadczenia i jego datę.

Konsekwencje braku odpowiedzi na żądanie kupującego        

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Termin odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Co jeśli sprzedający pomimo otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny nie zwróci pieniędzy?

W takim przypadku pozostaje droga sądowa. Należy złożyć pozew do właściwego sądu żądając zapłaty należnej kwoty.

Jeżeli potrzebujesz pomocy profesjonalistów w sporządzeniu pozwu lub poprowadzeniu sprawy w sądzie zapraszam do kontaktu.

Łukasz Pasieka
05-02-2021
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *