Najem okazjonalny – na czym polega, czy jest opłacalny?

Kategoria: Zobowiązania

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu lokalu mieszkalnego, który gwarantuje szczególne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, a w szczególności skuteczniejszą ochronę ich własności.

Skorzystać z tej formy najmu mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

W celu skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego, umowa właściciela z najemcą, oprócz standardowych zapisów, musi zawierać:

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub posiadającego tytuł prawny do lokalu, w którym miałby zamieszkać najemca, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie.

Właściciel, aby skorzystać z najmu okazjonalnego musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to 14 dni od rozpoczęcia najmu, jeżeli tego nie zrobi, to umowa zawarta pomiędzy stronami będzie zwykłą umową najmu.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wymaga zawarcia jej w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna.

Podstawowe korzyści dla właściciela z najmu okazjonalnego

  • łatwość w usunięciu lokatora

(przy zwykłej umowie najmu lokalu, aby usunąć lokatora, koniecznym jest złożenie pozwu o tzw: eksmisję i przeprowadzenie, czasami długotrwałego i kosztownego, postępowania sądowego, ponadto, spora część lokatorów musi mieć zapewniony lokal socjalny. W przypadku najmu okazjonalnego nie ma konieczności składania pozwu o eksmisję, opróżnienie lokalu prowadzone jest na podstawie oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zaopatrzonego w klauzulę wykonalności).

  • przy najmie okazjonalnym nie obowiązuje okres ochronny, który trwa od 1 listopada do 31 marca, uniemożliwiający usunięcie lokatora.

Usuwanie lokatora

Jeśli po zakończeniu umowy najmu, najemca nie ma zamiaru opuścić lokalu, właściciel ma znacznie ułatwioną drogę eksmisji najemcy. Po pierwsze wręcza mu na piśmie żądanie opróżnienia lokalu. Jeśli najemca w dalszym ciągu zajmuje lokal, to właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem okazjonalny aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji. Procedura ta pozwala uniknąć, czasami długotrwałego procesu o „eksmisję w normalnym trybie”.        

            Jeśli nie wiesz jak sporządzić prawidłowo umowę najmu okazjonalnego lub przeprowadzić postępowanie o eksmisję, to koniecznie skontaktuj się z Kancelarią.

Łukasz Pasieka
18-10-2019
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *