Odszkodowanie (koszty leczenia i rehabilitacji)

Kategoria: Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Odszkodowanie w zakresie kosztów leczenia i rehabilitacji

 

               Stosownie do treści art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała (np. rany, pozbawienie części ciała) lub wywołania rozstroju zdrowia (zakłócenie funkcji organizmu) naprawienie szkody obejmuje również wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki, bez względu na to, czy podjęte działania przyniosły poprawę zdrowia (por. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 425/07). W szczególności będą to koszty leczenia, a więc wydatki związane z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego. Poszkodowany może również żądać zwrotu kosztów transportu, specjalnego odżywiania i pielęgnacji, nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, itp.

Łukasz Pasieka
30-01-2016
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *