Spółka jawna – zakładanie (umowa spółki) i rejestracja

Kategoria: Prawo handlowe

Spółka jawna jest podstawowym typem spółki osobowej prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co istotne, każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

Umowa spółki:

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej jest sporządzenie umowy spółki. Do zawarcia umowa spółki wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Możliwe jest również zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy, co wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki – firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość – wkłady do spółki mogą być pieniężne i niepieniężne;

3) przedmiot działalności spółki;

4) czas trwania spółki.

Powyższe elementy są obowiązkowymi punktami, które należy zawrzeć w umowie. Ponadto, w umowie spółki jawnej mogą znaleźć się inne zapisy, dotyczące m.in. sposobu reprezentacji, prowadzenia spraw spółki, uczestnictwa w zyskach i stratach itp. Wspólnicy mogą kształtować treść umowy spółki, co do zasady dowolnie, jeżeli jednak postanowienia zawarte w umowie nie będą sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych.

 

Rejestracja:

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji;

5) dowody uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

 

 

Sąd zwraca wniosek, bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, bądź formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym, jeżeli formularz został nieprawidłowo uzupełniony, nie uiszczono opłaty sądowej bądź opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”.

 

Zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii w sprawach zakładania i rejestracji spółki jawnej.

Łukasz Pasieka
27-10-2017
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *