Uprawnienia Radcy Prawnego

Kategoria: Informacje ogólne

            Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Tytuł zawodowy „radca prawny” podlega ochronie prawnej. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, która ma na celu przede wszystkim ochronę prawną interesów jego klientów. Świadczenie pomocy prawnej realizowane jest przykładowo poprzez:

    1. występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy (również przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka),
    2. występowanie przed urzędami,
    3. udzielanie porad i konsultacji prawnych,
    4. sporządzanie opinii prawnych,
    5. opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

            Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną. Uprawnienia radcy prawnego w zasadzie są identyczne jak adwokata. W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy (nie mogą jednak występować wtedy w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe). Jeżeli więc radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy, wówczas może występować jako obrońca w sprawach karny i karno-skarbowych.

Łukasz Pasieka
11-08-2016
0 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *