§ Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Radcy Prawnego w Strzelcach Opolskich świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie pism procesowych, porady prawne oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach:

 • o rozwód i separację;
 • o alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • dotyczących wykonywania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • podziału majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów);
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka;
 • dotyczących pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • rozdzielności majątkowej małżonków;
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny