Oferta Kancelarii Prawnej

§ Kredyty frankowe

Kancelaria zajmuje się tzw sprawami frankowymi, oferujemy:

 • analizę zawartej umowy kredytowej;
 • ocenę ryzyka oraz szans powodzenia sprawy;
 • kompleksową obsługę przy dochodzeniu roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym;
 • rozsądne zasady rozliczania przy zleceniu prowadzenia sprawy.

Zapraszamy do kontaktu.

§ Obsługa prawna firm

Kancelaria świadczy wszechstronne i profesjonalne usługi prawne dla przedsiębiorców, w tym stałą obsługę prawną.

Proponujemy stałą umowę o współpracę z miesięcznym pakietem uzgodnionym z Klientem.

W załączeniu oferta współpracy: OFERTA

§ Ochrona danych osobowych – RODO

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WDROŻENIE

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrożenia unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Oferujemy:

• audyty bezpieczeństwa;

• przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej w celu wdrożenia nowych wymagań ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, upoważnienie do    przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, regulamin ochrony danych osobowych, rejestry czynności i kategorii przetwarzania, analiza ryzyka, instrukcja zarządzania systemem informatycznym itp.);

• przygotowanie wytycznych w zakresie określenia i stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu prawidłowej ochrony danych osobowych;

• pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

§ Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności do zakresu działań Kancelarii należy:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, podczas negocjacji oraz przed urzędami;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego dotyczących m.in.: prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku, naruszenia posiadania, ustanowienia drogi koniecznej, służebności przesyłu, postępowań wieczystoksięgowych;
 • sporządzanie ekspertyz, opinii prawnych z zakresu wszystkich działów prawa cywilnego;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym ;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • prowadzenie spraw dotyczących odszkodowania, zadośćuczynienia;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów, w tym z umów tzw. kredytu frankowego;
 • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie umów.

§ Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia – Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw, w szczególności w dochodzeniu roszczeń z zakresu:

 • szkód na osobie (uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, cierpienia psychiczne, śmierć osoby bliskiej w wypadku, naruszenia wolności, swobody sumienia, wizerunek, nazwiska lub pseudonimu, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania);
 • szkód na mieniu;
 • wypadków przy pracy.

§ Spadek

Prawo spadkowe – w ramach prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki reprezentuje klienta przed Sądem i Urzędem Skarbowym, we wszystkich etapach postępowania, związanego z nabyciem spadku. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 • prowadzenie postępowania o dział spadku;
 • ujawnienie w księdze wieczystej zmian własnościowych związanych z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym;
 • roszczenia o zachowek;
 • porady prawne w zakresie przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • dochodzenie uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia;

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Radcy Prawnego w Strzelcach Opolskich świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie pism procesowych, porady prawne oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach:

 • o rozwód i separację;
 • o alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
 • dotyczących wykonywania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • podziału majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów);
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka;
 • dotyczących pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • rozdzielności majątkowej małżonków;
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

§ Prawo pracy i ubezpieczeń

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opinii prawnych, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • mobbing;
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia;
 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki)

§ Prawo administracyjne

W ramach prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się również sporządzaniem pism, w szczególności odwołań, wniosków, zażaleń, skarg.

§ Prawo korporacyjne

W zakresie prawa korporacyjnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, jak również opracowywania projektów umów, statutów czy regulaminów;
 • doradztwa prawnego przy tworzeniu i likwidacji spółek;
 • przygotowywania wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych spółek.

Szkolenia w naszej kancelarii

Kancelaria prowadzi również szkolenia dotyczące wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, prawa pracy oraz prawa podatkowego, zapewniając profesjonalny zespół, w zależności od tematyki szkolenia. Szkolenia prowadzone są przez radcę prawnego, adwokata oraz doradcę podatkowego, mających praktykę i doświadczenie w zakresie wykładanej tematyki.